Integritetspolicy

Integritetspolicy

GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU från 25 maj 2018.

PRIAND AB värnar om din personliga integritet. PRIAND AB besökares och kunders förtroende är PRIAND AB mest värdefulla tillgång och därför följer PRIAND AB denna Integritetspolicy som följer tillämplig dataskyddslagstiftning. I Integritetspolicyn förklaras hur PRIAND AB samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot PRIAND AB och hur du kan använda dina rättigheter. Du kan enkelt kontakta PRIAND AB om du har frågor om PRIAND AB integritets- eller dataskyddsbehandling. Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka användningen av dina personuppgifter. Denna policy gäller för personuppgifter som du har lämnat in till PRIAND AB eller som samlas in via PRIAND AB hemsida www.priand.se och www.mixedcosmetics.com. Policyn gäller även för dig som registrerat konto hos www.priand.se och www.mixedcosmetics.com. Utöver denna policy gäller även köpvillkor.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

PRIAND AB, org.nr 556897-4579 med adress Box 44053, 100 73 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar Priand AB?

Personuppgifter som du har lämnat till PRIAND AB: Du kan komma att ge PRIAND AB information om dig själv när du använder PRIAND AB tjänster så som vid köp eller som besökare på www.priand.se och www.mixedcosmetics.com, eller när du kontaktar PRIAND AB.

Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc samt konto- och betalningsuppgifter (dock inte kortnummer och CVC-kod) och fakturainformation etc

Personuppgifter som PRIAND AB har samlat in om dig: PRIAND AB samlar in personuppgifter om dig när du använder PRIAND AB tjänster så som vid köp eller som besökare på www.priand.se och www.mixedcosmetics.com, eller när du kontaktar PRIAND AB.

Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig av. Information om e-post från PRIAND AB öppnas och vad du klickar på i e-postmeddelandet; Din order- och köphistorik samt köpmönster som kund; Information om du använder PRIAND AB tjänster, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten; Enhetsinformation så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar.

Personuppgifter som PRIAND AB har samlat in från tredje part: I vissa fall använder PRIAND AB information från andra källor, så som uppdatering av adressuppgifter från folkbokföringsregistret genom ackrediterad leverantör. Vidare används annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper PRIAND AB eller dem att förstå användarbeteende och -preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge PRIAND AB information om vad som hände efter ett klick på en annons för att PRIAND AB ska kunna mäta annonseffektivitet och bli mer relevanta för dig som kund.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För följande ändamål behandlar PRIAND AB dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

För att administrera din beställning och kundförhållandet, t.ex. för att tillhandahålla dig med information, produkter och PRIAND AB tjänster.

För att kunna hantera ditt konto och utskick.

Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster samt för att kunna hantera deltagande i eventuella tävlingar och event.

För följande ändamål behandlar PRIAND AB dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

För att följa tillämplig lagstiftning så som bokföringslagen och konsumenträttslig lagstiftning samt för att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar.

För följande ändamål behandlar PRIAND AB dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring.

För att skicka personligt anpassade och attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig.

För kund- och marknadsanalys samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt samt för att förhindra missbruk av tjänst eller förhindra olovlig inloggning.

PRIAND AB eller tredje parts berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse och ge dig service i form av olika tjänster så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden samt relevant kommunikation. Ytterligare ett intresse är att hålla PRIAND AB tjänster relevanta varför PRIAND AB behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för dig som kund. Vidare behandlar PRIAND AB dina personuppgifter för att kunna säkerställa din identitet. Om du inte lämnar dina personuppgifter till PRIAND AB har PRIAND AB inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla PRIAND AB åtaganden i förhållande till dig.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

PRIAND AB kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar rimliga tekniska, organisatoriska och legala säkerhetsåtgärder i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för att vara säkra på att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt vid överföring eller delning av personuppgifter med tredje part. 

Samarbetspartners som hanterar betalning.

För att hantera betalningar som görs av PRIAND AB kunder inhämtas hjälp av leverantörer för att garantera snabb och säker betalning för dig.

PRIAND AB kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar PRIAND AB dina personuppgifter?

PRIAND AB och PRIAND AB leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler.

Hur länge behandlar PRIAND AB dina personuppgifter?

PRIAND AB behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När PRIAND AB behandlar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, exempelvis för att uppfylla krav som finns i bokförings- eller konsumenträttslig lagstiftning behandlar PRIAND AB data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. För de fall PRIAND AB behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen. 

I enlighet med gällande lagstiftning har PRIAND AB rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt köp eller att vårt avtal löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. PRIAND AB kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis. Om/När du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer PRIAND AB att behandla personuppgifter som är registrerade för direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar PRIAND AB att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta PRIAND AB.

När du har registrerat dig som kund behandlar PRIAND AB dina personuppgifter till dess att du avregistrerar ditt konto hos PRIAND AB eller annars begär att PRIAND AB ska radera vissa uppgifter. Vi raderar dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i 24 månader. Köphistorik gallras under alla omständigheter senast efter 24 månader efter att du genomfört köp. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån PRIAND AB är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar PRIAND AB dina personuppgifter?

PRIAND AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som PRIAND AB behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade. 

Du har rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter samt rätt att invända mot PRIAND AB behandling av dina personuppgifter. Dessa rättigheter är dock inte absoluta, exempel på undantag från rätten till radering är för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålet eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att PRIAND AB måste spara personuppgifterna. För att PRIAND AB ska få fortsätta behandla uppgifter efter en invändning måste PRIAND AB visa att PRIAND AB berättigade intressen väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade. Observera att denna rättighet som följer av Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar gälla från och med 25 maj 2018. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring. Kontaktuppgifter till PRIAND AB framgår i Integritetspolicyns sista avsnitt. Om du skulle ha några klagomål avseende PRIAND AB behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

PRIAND AB användning av cookies och liknande tekniker

Priand AB nyttjar cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten. Informationen används till att bestyrka inloggning, spara produkter i kundkorgen och automatiskt fylla i olika formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till butiken. Cookies används även för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på webbplatsen begränsas.

Användning av Statistikverktyg

Som ett led i PRIAND AB marknadsföring analyserar PRIAND AB uppgifter, bland annat personuppgifter, kring ditt användande av www.priand.se och www.mixedcosmetics.comsamt din aktivitet på PRIAND AB sidor på sociala medier samt uppgifter om dina eventuella köp på PRIAND AB. Vi kommer till exempel behandla dina personuppgifter för att med hjälp av t.ex. Google, Facebook, kunna anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att kunna utveckla PRIAND AB produkter och tjänster. Vidare kan vi genom detta utvärdera ditt användande av Priand AB och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

Ändring av Integritetspolicyn

PRIAND AB förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy. De vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.priand.se och www.mixedcosmetics.com

Kontaktuppgifter till PRIAND AB

Har du frågor rörande PRIAND AB hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till PRIAND AB hantering av personuppgifter, är du välkommen att kontakta PRIAND AB enligt uppgifterna nedan. Du som ej önskar motta utskick eller kommunikation kan när som helst kontakta PRIAND AB.

Adress:

Priand AB

Box 44053

100 73 Stockholm

Sweden

E-post: marketing@priand.se

Telefon: +46 (0)8 640 24 00

Webb: www.priand.se www.mixedcosmetics.com